Dzień Darmowej Dostawy 2019

Regulamin akcji

Zasady ogólne

 • 1. „Dzień Darmowej Dostawy 2019” (dalej Akcja DDD) jest akcją mającą na celu promocję zakupów internetowych w Polsce.
 • 2. Organizatorem Akcji DDD jest eKomercyjnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, identyfikująca się numerem NIP: 525-251-98-79, REGON: 145838417, wpisana do KRS pod nr 0000406148, kapitał zakładowy 20 000,00 zł (dalej Organizator).
 • 3. Akcja DDD przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4. Akcja DDD rozpoczyna się dnia 10 grudnia 2019 roku o godzinie 00:01 i kończy się 10 grudnia 2019 roku o godzinie 23:59.
 • 5. Oficjalną stroną internetową Akcji DDD jest http://www.dziendarmowejdostawy.pl (dalej Strona Akcji).
 • 6. Akcja DDD obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 7. Akcja DDD skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przez sklep działający po własną domeną (dalej łącznie Sklepy Internetowe lub z osobna Sklep Internetowy).
 • 8. Przystąpienie do Akcji DDD jest równoznaczne z akceptacją przez Sklep Internetowy niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.
 • 9. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub naruszenia Regulaminu przez Sklep Internetowy biorący udział w Akcji DDD, Organizator ma prawo wykluczyć go z Akcji DDD ze skutkiem natychmiastowym, a także upublicznić informację o tym w sposób jaki uzna za stosowny. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DDD nie podlegają zwrotowi.

Zasady przystąpienia do Akcji DDD

 • 10. Sklep Internetowy chcący wziąć udział w Akcji DDD zobowiązany jest wypełnić do 6 grudnia 2019 roku formularz zgłoszenia (dalej Formularz Zgłoszenia) znajdujący się na Stronie Akcji pod adresem URL http://www.dziendarmowejdostawy.pl/shops/new, a zawierający następujące informacje i oświadczenia:
  • a) nazwę i adres Sklepu Internetowego;
  • b) adres strony www Sklepu Internetowego;
  • c) NIP firmy;
  • d) dane osoby (imię, nazwisko) wypełniającej Formularz Zgłoszenia w imieniu Sklepu Internetowego, a także jej e-mail oraz telefon kontaktowy;
  • e) plik graficzny zawierający aktualne i widoczne na stronie www logo Sklepu Internetowego (pomniejszone do rozmiarów 268 x 120 px i wadze do 100kb);
  • f) oświadczenia o zapoznaniu i zaakceptowaniu Regulaminu;
  • g) jedną kategorię asortymentową, do której należy przyporządkować Sklep Internetowy na stronie akcji oraz
 • wypełnienie krótkiej ankiety na temat dostępnych sposobów dostawy, płatności, zabezpieczeniu strony certyfikatem SSL, liczby pracowników i czasu działania sklepu od momentu jego założenia.
 • Po zweryfikowaniu informacji, o których mowa w punkcie 10. Organizator podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Sklepu Internetowego do Akcji DDD, o czym poinformuje Sklep Internetowy publikacją na stronie www.dziendarmowejdostawy.pl wpisu prezentującego Sklep Internetowy w odpowiedniej kategorii.

Prawa i obowiązki Sklepu Internetowego zakwalifikowanego do Akcji DDD

 • 11. Zakwalifikowany do Akcji DDD Sklep Internetowy zobowiązuje się:
  • a) nie podnosić cen sprzedawanych towarów o wartość przesyłki od dnia 5 grudnia  do 10 grudnia 2019 roku włącznie;
  • b) wprowadzić koszt dostawy równy 0 (zero) złotych dla wszystkich zamówień złożonych 10 grudnia 2019 od godziny 00:01 do godziny 23:59, niezależnie od metody płatności, rodzaju dostawy i wartości zamówienia;
  • e) wysłania w dniach 5-10 grudnia 2019 roku mailingu o Akcji DDD zgodnie z wzorem przesłanym przez Organizatora do wszystkich swoich klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych;
  • f) oznaczenia w dowolnym momencie, w dniach 5-10 grudnia 2019 roku głównej strony www Sklepu Internetowego otrzymanym od Organizatora banerem Akcji DDD wraz z informacją o niej;
  • h) wyrażenia zgody na zapisywanie w bazie danych Organizatora i wykorzystanie przez niego, w szczególności nazw i cen wybranych produktów z oferty Sklepu Internetowego, a także linków (odnośników) do tych produktów oraz daty ich zapisania, do celów porównawczych;
 • 12. Zakwalifikowany do Akcji DDD Sklep Internetowy ma prawo:
  • a) prawo ustalić minimalną wartość zamówień na 20 zł lub 50 zł brutto;
  • b) prawo uzależnić realizację zamówienia w ramach Akcji DDD od założenia przez swojego klienta konta, w ramach którego podane zostaną dane niezbędne do realizacji takiego zamówienia;
  • c) prawo posługiwania się nazwą i logiem Akcji DDD, udostępnionym mu przez Organizatora do własnych celów promocyjnych i reklamowych;